Hajdenjaki u Podravini
Lindo u Dubrovniku

+43 (680) 215 03 97

info@hajdenjaki.at

7452 Dolnja Pulja

Glavna ulica 3

Austria

Pregled tancov iz Gradišća ki su u repertoaru. Zvana toga tancaju Hajdenjaki još:

DOLNJOPULJANSKO KOLO

Puljansko kolo

Ovo su tanci i jačke iz Doljnje Pulje, ki su se nekada tancali i se dijelom još svenek tancaju. U nji je viditi jaki uticaj madjarskih i nimških susjedov. Nošnja je tipična za Dolnju Pulju i Sridnje Gradišće.

 • koreografija: Jelka Perušić
 • aranžman: Andi Kocsis
 • premijera: 1978.

BORIŠTOFSKA ŽENSKA NOŠNJA

Borištofsko kolo

Ove tance i jačke su HAJDENJAKI zabilježili kod starih ljudi u Velikom Borištofu. Onde su se tancali pred svim čardaši. Pokidob je Veliki Borištof i općina s razvijenim vinogradarstvom, tancaju divojke s flošami na glavi, ke su napunjene s črljenim vinom.

 • koreografija: Jelka Perušić
 • aranžman: Toni Perušić
 • premijera: 1984.

KARTAČKI STOL U SEOSKOM KIRITOFU

Seoski kiritof

Kiritofi su prije bili najvažnija mjesta za upoznavanje mladih ljudi. Točno se je znalo, kada je u kom selu kiritof, a mužika i tanac su počeli veljek po vičernji. Glavna mužika su bili “cigani”, a stoprv kašnje tamburaši. Ovde se prikaže, kako su si divojke jačile kroz selo, kako su im ditići udvarali, kako su pokušavali prve tančene korake i kako su se htili pri tancu upoznati i zabavljati.

 • koreografija: Jelka Perušić
 • aranžman: Martin Kocsis
 • premijera: 2002.

"PREBUDITE SE VA SRCU" U NOVOM SELU

Prebudite se va srcu

Ova koreografija prikaže običaje oko Staroga i Novoga ljeta iz Frakanave. Vidi se navada koledanja, kako junaki idu od stana do stana iz jačkom benčat/čestitat Novo ljeto: „Prebudite se va srcu“ i „Va vom stanu je divojka“, ka se je naravno samo jačila ako je bila divojka va stani. Dostali su za piti, ponekad i za jisti, a zvečega imali pinezni dar. Ako je divojka bila obečana, da će se udat u dojdućem mesopustu, onda je dala svojemu zaručnjaku jabuku kroz oblok. A kod i dandanas još završava Staro ljeto i počinje Novo ljeto s veseljem, tancom i šalom, to se prikaže u rugalici (Spottlied) “Imala sam muža”.

 • koreografija: Marin Berlaković, Ivan Rončević
 • aranžman: Martin Kocsis
 • premijera: 2006.

VINCE ČRLJENO

Vince črljeno

U ovom tancu se prikažuje kako su ditići po „pukanju“ htili dostati krljaču s traki, a na mesopust su divojke ili krčmarice načinjale za svakoga junaka i muža svežnje s umjetnih kitic. Pokidob je Sridnje Gradišće krajina izvrsnoga vina, imaju naša sela bogat repertoar s jačkami o vinu. Ovde se prikažuju tanci uz neke naših najpoznatijih vinskih jacak.

 • koreografija: Jelka Perušić
 • aranžman: Toni Perušić
 • premijera: 2007.